Joseph Edward Southall: Sigismonda Drinking the Poison, 1897