John William Waterhouse: The Toilet, 1889 (detail)